فراخوان نمایشگاه ملی طراحی پوستر "تورهشتم"

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری اتحادیه انجمن های علمی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و انجمن علمی گرافیک "نقطه" دانشکده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاهT "فراخوان نمایشگاه ملی طراحی پوستر با موضوع مقام و منزلت حضرت علی بن الموسی الرضا(ع) تحت عنوان "تورهشتم" را برگزار می نماید.

گاهشمار نمایشگاه:

آخرین مهلت دریافت آثار: 10 اسفندماه 1400

داوری آثار: 13 اسفندماه 1400

نمایشگاه: فروردین ماه 1401

جوایز:

به آثار راه یافته به نمایشگاه لوح سپاس اهدا می گردد.

آدرس الکترونیکی جهت ارسال آثار: dabirkhane.etehadie.graphic1@gmail.com

(شرکت برای عموم آزاد است)

طراح پوستر: فرشاد عیسی پور - سپیده قهرمانی فرد

logo-samandehi