فراخوان مسابقه طراحی نمای بیمارستان اسپادانا

در راﺳﺘﺎی اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎداﻧﺎ در ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.


ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﺪود ۴۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارای ۸ ﻃﺒﻘﻪ و ﺣﺪود ۳۲ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع) ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارﺗﻔﺎع روی ﻫﻠﯽ ﭘﺪ (ﺷﺎﻣﻞ ۴ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ، ۵ ﻃﺒﻘﻪ روی ﭘﯿﻠﻮت و ۱ ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﻨﺎر اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ ۵۰۰ ﺧـﻮدرو ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿـﺶ ﺑﯿـﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﯾﻨﺪه، ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﻦ ﻃـﺐ ﺳﭙﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻓﺮدا ﻓﻦ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻃﺮح ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎی ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﭙﺎداﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

هیات محترم داوران:
دیهیم تاکی
ابوذر صالحی
مهدی اژدری

جوایز مسابقه:
رتبه اول:
۲۰۰ میلیون تومان

رتبه دوم:
۷۰ میلیون تومان

رتبه سوم:
۳۰ میلیون تومان


آخرین مهلت ثبت نام: طبق روش مندرج در راهنما تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

برگزار کننده: شرکت امین طب سپانو


دانلود دفترچه راهنمای شرکت در مسابقه


منبع: معمارنیوز

logo-samandehi