سراب روی منظره کوهستان برفی


دوگ آیتکن در اثر «سرابِ گشتاد» برای بازتاب منظرۀ باشکوه آلپ از بسامد نور استفاده کرده است.

به گزارش گالری آنلاین، دوگ آیتکن از یک فضای خاص برای بیان معنویاتش استفاده می کند. این سازۀ نیمه ماندگار که به سرابِ گشتاد (mirage gstaad) معروف است، در منظره ای که نامش بر گرفته از آن است انحناء ایجاد کرده.

این نمایشگاه با عنوان (ELEVATION 1049: frequencies ) از اول تا سوم فوریه 2019 برگزار و به نمایش آثارِ هنری معاصر، اجراها، و این چیدمانِ «متناسب با مکان» پرداخت. آثار به نمایش درآمده، متعلق به این هنرمند مستقر در لُس آنجلس است که قبلا نیز غرفه های نمایشیِ زیرآبی درست کرده بود!

دوگ آیتکن به زمینه نمایشگاهِ امسال یعنی، بسامدها از طریق برش، تکه تکه کردن و ایجاد انحناء در پرتوهایِ نور، در حالی که تمامی سطوح زمین پوشیده از آینه هایی فاصله دار از سطح زمین است، پاسخ می داد. اثر «سرابِ گشتاد» بخشی بود از یک برخوردِ پیوسته متغیر بینِ آسمان و زمین، فاعل و مفعول و درون و بیرون. این سازۀ مزرعه مانند که با کلبه های اطراف خود در تضاد کامل بود، بیشتر به نسخه ای سازه ای به سبک قدیسانِ آخرالزمان از سرنوشت آشکار شبیه بود: یعنی همان مهاجرت به سمت غرب که از اروپا شروع شد و در نهایت در کالیفرنیا خاتمه یافت.

logo-samandehi