نگاهی به طراحی مبلمان شهری منتخب رقابت A DESIGN

طرح KAVICS، با هدف ایجاد که یک بتن آلی در فضای آزاد به عنوان اثر منتخب رقابت A DESIGN معرفی شده است.

به گزارش گالری آنلاین، اشکال ارگانیک معنای عاطفی مثبت را منتقل می کنند، بنابراین یکپارچگی و هماهنگی خاصی را تداعی میکنند.
ایجاد این شکلها، به استثنای نقش زیباییشناسی خاص خود، به معنای دستکاری فرم و عملکرد به عنوان یک واحد مستقل محسوب میشود. KAVICS معتقد است یک شی جدید ساخته که ظاهر نرم آن در تضاد با سختی بتن (مواد سازنده) قرار دارد.
به نظر می رسد این مبلمان قطعه ای هنری است، اما شکل آن به آسانی می تواند بخشی از زندگی روزمره باشد.logo-samandehi