به مناسبت روز جهانی عکاسی

سلف پرتره های هنری عکاسان مشهور

من ری، سلف پرتره با دوربین، 1932

کلود کاهان، سلف پرتره 1928-1930

ویویان مایر، 1955

اندی وارهول، سلف پرتره با جمجمه، 1977

فرانچسکا وودمن، 1977-78

ریچارد اودون، 1963

ریچارد اودون، 2002

تریش موریسی، 1985

رابرت مپلتروپ، 1999

ویوین مایر

Noell S. Oszvaldlogo-samandehi